Fejléc

Adatkezelési tájékoztató

Az AEV Europe Kft (a továbbiakban: társaság) mint adatkezelő tájékoztatja Önt, mint érintettet a személyes adatai kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról és időtartamáról, a kezelt adatok köréről, az adatok megismerésére jogosultak személyéről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, valamint a jogorvoslati lehetőségeiről.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen és az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletén (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről a továbbiakban: GDPR) alapszik.

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:                                 AEV Europe Kft

Székhely:                               2518 Leányvár, Ipartelep Hrsz: 08/26

Képviselő:                              Jonathan James Kemp ügyvezető

Telefon:                                  +36 -33-507-730

E-mail:                                  aev@aeveurope.com

1. Az adatkezelés lehetséges céljai

- Jogszabályi kötelezettség teljesítése, ideértve

·         számviteli- és adójogszabályokon alapuló kötelező adatkezelést;

·         közbeszerzési jogszabályokon alapuló kötelező adatkezelést;

·         adatvédelmi jogszabályokon alapuló kötelező adatkezelést (pl. tájékoztatás átvételének, hozzájárulás megtételének igazolásához szükséges adatkezelés).

A jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése nem képezheti mérlegelés tárgyát, továbbá az adatszolgáltatás elmulasztása miatt társaságunkkal szemben büntetés szabható ki, így az adatkezeléstől eltekinteni nem tudunk.

- Szerződés teljesítéséhez, ügyfélkapcsolat fenntartásához szükséges adatkezelés, ideértve

·         ajánlatadáshoz, ajánlatkéréshez szükséges adatkezelést;

·         az üzleti kapcsolat folytatásához szükséges postai, e-mail, fax és telefonos kapcsolattartáshoz szükséges adatkezelést, ideértve az aláírt szerződésnek az Ön részére történő eljuttatását;

·         az Ön, mint ügyfél adatainak a szerződés teljesítéséhez szükséges kezelését, valamint a szerződésből fakadó esetleges jogviták esetére a szerződés megszűnését követő megőrzését;

·         az Ön, mint ügyfél kapcsolattartó adatainak a szerződés teljesítéséhez szükséges kezelését, valamint a szerződésből fakadó esetleges jogviták esetére a szerződés megszűnését követő megőrzését;

·         A szerződések teljesítése során felvett jegyzőkönyvekben, egyéb dokumentumokban (pl. teljesítésigazolások) található személyes adatok kezelését;

Az adatszolgáltatás elmaradása nem teszi lehetővé a szerződéskötést, illetve a szerződés teljesítését veszélyezteti, erre tekintettel az adatszolgáltatás nem teljesítését a szerződés megkötésétől való elállásként, illetve az együttműködési kötelezettség partnerünk általi megszegéseként értékeljük.

- Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelést.

- Egyéb esetekben hozzájáruló nyilatkozat(ok) tartalmazzá(k) az adatkezelés célját. Melyek a következők lehetnek:

·         Weboldal süti (cookie) kezelése

·         Weboldalon történő üzenet küldése

·         Gazdasági reklámtevékenységhez szükséges adatszolgáltatás

A hozzájárulás megadásának elmaradása a weboldal működésében eltérést eredményezhet. A hozzájárulás megadása feltétele lehet annak, hogy az Ön adatai bizonyos, a társaság által vezetett adatbázisokban szerepeljenek, ezzel kapcsolatosan megértését kérjük.

2. Az adatkezelés jogalapja

- Amennyiben az Ön adatainak kezelésére jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából kerül sor (a jogi kötelezettség teljesítése képezi az adatkezelés jogalapját), hozzájáruló nyilatkozat megtételére nincs szükség.

- Amennyiben az Ön személyes adatainak kezelésére szerződéskötés céljából van szükség, a szerződéskötéshez szükséges azoknak a személyes adatainak a kezelése, melyek alapján az Ön személyazonossága megállapítható. Ilyen esetben a hozzájáruló nyilatkozatot a szerződéskötés kezdeményezése vagy az ahhoz szükséges adatszolgáltatással tanúsított ráutaló magatartás pótolja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, abban az esetben, ha Ön a szerződő fél vagy a szerződő fél szerződéses kapcsolattartója.

- Minden egyéb esetben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, melyet a jelen tájékoztató részét képező adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat aláírásával ad meg.

3. Az adatkezelés időtartama

- Az adatkezelés az Ön személyes adatainak rögzítése (közlése) napján kezdődik és legfeljebb e naptól a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájáruló nyilatkozatban foglalt ideig tart, mely az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges időtartam.

- A számviteli és adójogszabályokon alapuló adatkezelés (számlák, azok alapjául szolgáló iratok tárolása) időtartama az adatkezelés megkezdésétől számított 8 év.

- Az adattárolás maximális időtartalma ügyfélkapcsolat fenntartása céljából történő adatkezelés esetén 6 év.

- A fentieken kívüli esetekben az érintett, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése céljából kezelt személyes adatokat a társaság az érintettség okának megszűnéséig kezelheti.

4.      A személyes adatokat az alábbi harmadik személynek továbbítjuk:

Név

Székhely, egyéb elérhetőség

Ellátott tevékenység leírása

A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama

DOKUMAT Kft.

1022 Budapest, Ruszti út 7. 2. em. 2

Tel.: 06-1-210-8762

könyvelői feladatok ellátása

Partneradatok kapcsolattartásra, kommunikációra, szerződés-teljesítésekkel kapcsolatban 

DBI Szoftver Kft.

www.honlapbirodalom.hu

Debrecen, Vágóhíd utca 2. 4. ép. 2. em.

Telefon: +36 70 616 70 27

Korax Kft. saját weboldalának tárhelyszolgáltatója

Weboldal adatok tárolása és biztonsági háttérmentése (űrlap beküldések is)

Google (Google Analytics)

https://www.google.com/about/datacenters/

weboldal használati adatok rögzítése statisztikai és hirdetés-célzási céllal (harmadik fél cookie-k)

cookie adatok

Acterra Kft.

Budapest, 1135, Csata u. 17.U/2

Tel.: 061-878-1428

SAP rendszer rendszergazdája

Partneradatok kapcsolattartásra, kommunikációra, szerződés-teljesítésekkel kapcsolatban 

BOHUS Ügyvédi Iroda

1037 Budapest, Montevideo utca 8

Jogi képviselet, tanácsadás

Partneradatok szerződéses viszony esetén

 

 

NETIT Tanácsadó és Szolg. Bt.

1142 Budapest, Szentgotthárd u. 2. 3. ajtó

IT rendszergazda

Partneradatok kapcsolattartásra, kommunikációra, szerződés-teljesítésekkel kapcsolatban 

5. Az adatkezeléssel érintett személyek jogai

Hozzáféréshez való jog:                     Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy személyes adataihoz, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Konkrét személyes adatokhoz, az esetleges adattovábbítás címzettjének, továbbá az adatok forrásának megismeréséhez Ön a személyazonosságának igazolására köteles

Az adatokról másolat adása ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan másolat adása iránti kérelmet nem nyújtott be. Egyéb esetekben a társaság managementjének egyetértésével 5.000,-Ft költségtérítés számítható fel a tájékoztatást kérő részére. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha megállapításra kerül a társaság által, hogy az adatokat jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Helyesbítéshez való jog:                     Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésre, illetve a hiányos személyes adatok kiegészítésre kerüljenek. Ha a körülmények alapján nem állapítható meg az Ön személyazonossága, a társaság managementje a helyesbítéshez való jog gyakorlásához köteles felhívni Önt a személyazonossága igazolására.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog:  A törvényen alapuló kötelező adatkezelés jelen tájékoztatóban, illetve a társaság által külön tájékoztatásban megjelölt eseteit kivéve az Ön jogosult arra, hogy kérésére az Önre vonatkozó személyes adatok törlésre kerüljenek. Olyan esetekben, ha a társaság managementje bizonyítani tudja, hogy a GDPR 17. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek nem állnak fenn, vagy a GDPR 17. cikkének (3) bekezdésében meghatározott kizáró okok állnak fenn, a társaság managementje megtagadhatja az Ön kérelmének teljesítését.

A hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok törlését idézi elő az is, ha Ön a hozzájárulását bármikor visszavonja.

Adatkezelés korlátozásához való jog: A törvényen alapuló kötelező adatkezelés kivételével Ön jogosult arra, hogy kérésére, az Önre személyes adatok kezelése korlátozásra kerüljön. Az ilyen esetben az érintett adatok kizárólag a korlátozással nem érintett célokból kezelhetők.

                                                           A társaság managementje a korlátozni kívánt adatkezeléssel érintett adatot zárolja, ennek során „zárolt adat” megkülönböztető jelzéssel látja el.

Tiltakozáshoz való jog:                      Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Adathordozhatósághoz való jog:        Ön jogosult rá, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. Amennyiben igényli, kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Automatizált döntéshozatalhoz

kapcsolódó jogok:

 

Önnek joga van ahhoz, hogy ne vessék alá automatizált döntéshozatalnak, köztük profilalkotásnak, amelynek Önre nézve jogi hatása lenne, vagy hasonlóan jelentős mértékben érintené Önt. A társaság nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt, vagy profilalkotást a toborzási eljárásban, ennek ellenére, ha Ön mégis úgy tapasztalja, hogy automatizált döntéshozatal alanya lett és nem ért egyet annak eredményével, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a jelen adatkezelési tájékoztatóban, az Adatkezelő adatait között feltüntet elérhetőségek egyikén és kérje a döntés felülvizsgálatát. A hozzájárulás visszavonásához való jog Önnek joga van visszavonni az adatainak további kezelésére vonatkozó hozzájárulását.

 

A társaság managementje a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli Önnel a hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, vagy törlés iránti kérelem teljesítését vagy elutasításának indokait, vagy a kérelem teljesítésének feltételéül szolgáló lépések megtételéről szóló felhívást. A társaság managementje köteles a tiltakozást annak benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálni, és dönt annak megalapozottságáról, valamint írásban tájékoztatja az érintettet a döntésről.

6.    Az állásra jelentkezőket, valamint az önéletrajzok tárolását érintő adatkezelés

Amennyiben Ön a társaság által meghirdetett, valamint a későbbiekben megnyíló állásra pályázik, tájékoztatjuk, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztató értelmében a társaság (Adatkezelő) felel az Ön személyes adatainak védelméért. Az alábbiakban tájékoztatást nyújtunk arra vonatkozóan, hogy hogyan használjuk fel az Öntől és harmadik felektől begyűjtött személyes adatokat a pályázati eljárás során.

a)     A személyes adatok fajtái

Amikor pályázatot nyújt be hozzánk, az abban megadott adatokat a társaság az Ön hozzájárulásával kezelheti.

Általánosságban az alábbi adatok megadására kérjük a pályázóinkat:

Ø  Személyes kapcsolattartási adatok

-          Például az Ön neve, címe, e-mail címe, telefonszáma.

Ø  Önéletrajzában foglalt információk

-          Például az Ön korábbi karrierje, tanulmányai, készségei, nyelvtudása és bármely egyéb információ, amelyet belefoglal az önéletrajzába.

Ø  Motivációs levél

-          Minden olyan információ, amelyet belefoglal a motivációs levelébe.

Ø  Jó hírnév igazolása

-          A munkakör jellegétől függően kérhetünk Öntől hatósági igazolást arról, hogy nem létezik olyan körülmény, amely kizárná a pozícióra való alkalmasságát.

 

A fentieken kívül a megpályázott munkakörtől függően harmadik felektől is kérhetünk információt:

Ø  Referenciák

-          Dönthetünk úgy, hogy referenciát kérünk olyan személyektől, akik korábban Önnel együtt dolgoztak. Kizárólag olyan személyeket keresünk meg, akik nevét és elérhetőségét Ön megadja nekünk. Ha Ön már a társaság munkavállalója, az Ön tájékoztatása nélkül referenciát kérhetünk felettesétől és/vagy munkatársaitól.

Ø  Értékelés

-          Előfordulhat, hogy megkérjük, vegyen részt, készségeit, személyiségét vagy kognitív alkalmasságát vizsgáló értékelésekben. Az 2/9 adott értékelésen való részvételt megelőzően, az értékeléssel kapcsolatos minden további szükséges információt a rendelkezésére bocsátunk, amelynek tudatában hozzájárulását adhatja annak elvégzéséhez.

Ø  Belső pályázatok

-          Ha Ön már a társaság munkavállalója és egy másik pozícióra pályázik az intézményen belül, a személyzeti dossziéjából is felhasználhatunk adatokat a jelentkezésekor megadott információk kiegészítésére.

 

b)     Az Adatkezelés céljai

 

Az adatkezelő az alábbi célokra használja fel az Ön személyes adatait:

 

Ø  Toborzás

-            Az Önnel kapcsolatos információkat felhasználhatjuk arra, hogy megbizonyosodjunk róla, megfelelően képzett jelentkező-e a megpályázott munkakörre.

Ø  Vitarendezés

-            Személyes adatokat használhatunk vitarendezéshez, panaszok kivizsgálásához, vagy jogi eljárásokhoz is.

Ø  Jogi előírásoknak való megfelelés

-            Személyes adatait a jogi előírásoknak való megfelelés, vagy bírósági ítélet teljesítése érdekében is felhasználhatjuk.

 

c)     Személyes adataihoz hozzáféréssel rendelkező felek

 

Az Adatkezelő a következő esetekben oszthatja meg az Ön személyes adatait harmadik felekkel:

 

 

Ø  Munkavállalóink feladatkörük ellátása céljából hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz. Ilyen esetben csak akkor adunk hozzáférést, ha a fent említett célokra elengedhetetlen, és ha az adott alkalmazottat titoktartási kötelezettség köti;

 

Ø  Személyes adatait akkor oszthatjuk meg például bűnüldöző szervekkel vagy más kormányzati hatóságokkal, ha arra jogszabály, vagy bírói ítélet kötelez bennünket.

 

d)     Kapcsolattartási adatok

Ha szeretne kapcsolatba lépni a társasággal személyes adatai kezelésével kapcsolatban, a fent megjelölt, az Adatkezelő adatai között megjelölt e-mail címen megteheti.

 

e)     Személyes adatok megőrzése

Személyes adatait korlátozott ideig őrizzük (de maximum 3 évig) és töröljük, ha már nem szükségesek az adatkezelés céljára. A legtöbb esetben ez azt jelenti, hogy a pályázati eljárás időtartama alatt őrizzük meg adatait és kitöröljük, amint megtaláltuk a megfelelő jelentkezőt. A pályázati eljárás lezárását követően is előfordulhat diszkriminációval kapcsolatos panasz, ennek érdekében további 6 hónap erejéig megőrizhetjük személyes adatait, ha függőben lévő jogi vita miatt szükség van rá, illetve, ha Ön hozzájárulását adta ahhoz.

f)       Részletes tájékoztató a kezelt adatokról

 

Intézményüknél:

Ø  meghirdetett pozícióra a megfelelő jelölt kiválasztása, toborzás céljából → a jelentkezők,

Ø  később megnyíló pozícióra történő kiválasztás érdekében → a jelentkezők, kiválasztásra nem került jelentkezők,

Ø  vitarendezés, jog eljárásnak való megfelelés érdekében → a jelentkezők, kiválasztásra nem került jelentkezők adatait tárolja az alábbiak szerint:

Adatkezelés célja

Kezelt adatok

Adatkezelés jogalapja

Megőrzési időtartam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toborzás meghirdetett állásra

-  Családnév

-  Keresztnév

-  Születéskori név

-  Születési idő

-  Jelentkező neme

-  Állampolgárság

-  Állandó lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám)

-  Értesítési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám)

-  Anyanyelv

-  E-mail cím

-  Telefonszám

-  Iskolai végzettségek adatai (végzettség pontos megnevezése, iskola típusa, iskola neve, helye, kezdés ideje, befejezés (várható) ideje)

-  Specifikus ismeret megnevezése, pl.: idegennyelv-ismeret

-  Korábbi munkahelyi tapasztalat, korábbi és aktuális munkakör, pozíció pontos megnevezése)

-  Motivációs kérdésekre válaszok

-  Dokumentumok:

-Arckép önéletrajz, preferenciák, szakterület, tevékenységi szint, tevékenységi helye, munkavégzés helye (ország, megye, város),

-  Munkavégzéssel kapcsolatos további információk (munkába állási határidő, munkavállalási időtartam, munkaidő), bruttó havi alapbér igény, egyéb dokumentumok

-  Vezetői engedély és saját gépkocsi használata (jogosítvány típusa, van -e autója)

-  Hobbi és érdeklődési kör,

-  Munkavállaláshoz szükséges adatok:

-  Bankintézet neve, Bankszámlaszám

-  Adóazonosító jel

-  TAJ-szám

-  Személyigazolvány száma

-  Magánnyugdíj - pénztári tagság

-  Állampolgárság,

-  Telefonszám

-  Pályakezdő

-  Nyugdíjas

-  Előző munkahely

-  Idegennyelv-ismeret

-  Tanult nyelv - Ismeret foka

-  Végzettségek

-  Legmagasabb iskolai végzettség

-  Iskola neve

Sürgős esetben értesítendő neve, címe, telefonszáma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az jelentkező önkéntes hozzájárulása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adott pozícióra történő kiválasztási eljárás lezárultáig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Később megnyíló pozícióra történő kiválasztás

-  Családnév

-  Keresztnév

-  Születéskori név

-  Születési idő

-  Jelentkező neme

-  Állampolgárság

-  Állandó lakcím (ország, irányítószám, Város, utca, házszám)

-  Értesítési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám)

-  Anyanyelv 

-  E-mail cím

-  Telefonszám

-  Iskolai végzettségek adatai (végzettség pontos megnevezése, iskola típusa, iskola neve, helye, kezdés ideje, befejezés (várható) ideje)

-  Specifikus ismeret megnevezése, pl.: idegennyelv-ismeret

-  Korábbi munkahelyi tapasztalat, korábbi és aktuális munkakör, pozíció pontos megnevezése)

-  Motivációs kérdésekre válaszok

-  Dokumentumok: arckép önéletrajz, preferenciák, szakterület,

-  Tevékenységi szint, tevékenységi helye, munkavégzés helye (ország, megye, város), munkavégzéssel kapcsolatos további információk (munkába állási határidő, munkavállalási időtartam, munkaidő), bruttó havi alapbér igény, egyéb dokumentumok

-  Vezetői engedély és saját gépkocsi használata (jogosítvány típusa, van -e autója)

-  hobbi és érdeklődési kör, egyéb megjegyzések

-  Munkavállaláshoz szükséges adatok:

-  Bankintézet neve, Bankszámlaszám

-  Adóazonosító jel

-  TAJ- szám

-  Személyigazolvány száma

-  Magánnyugdíj - pénztári tagság

-  Állampolgárság,

-  Telefonszám

-  Pályakezdő

-  Nyugdíjas

-  Előző munkahely

-  Idegennyelv-ismeret

-  Tanult nyelv

-  Ismeret foka

-  Végzettségek

-  Legmagasabb iskolai végzettség

-  Iskola neve

Sürgős esetben értesítendő neve, címe, telefonszáma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jelentkező, valamint a kiválasztásra nem került jelentkező önkéntes hozzájárulása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jelentkező pályázati anyaga feltöltésekor, illetve a kiválasztásra nem került jelentkező a sikertelen felvételi eljárást követően hozzájáruló nyilatkozatot tehet 1 év megőrzési időtartamhoz. Az 1 év megőrzési időtartam eltelte előtt az érintett újabb nyilatkozatot tehet pályázati anyagának további 1 évig tartó megőrzésével kapcsolatban. Amennyiben az érintett nem nyilatkozik, úgy pályázati anyaga törlésre kerül.

Vitarendezési, jogi eljárásnak, bírósági ítéletnek való megfelelés

 

 

Az adott vita, illetve jogi eljárás alapját képező olyan adat(ok), mely(eke)t a jelentkező a toborzás során adott meg, vagy visszautasította annak megadását.

 

 

 

Jogszabályi kötelezettség

 

Az adott eljárás megszűnéséig és az eljárás megszűnésétől számított 5 évig

 

6. Jogorvoslat

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai vagy elektronikus úton jelen tájékoztató bevezető részében (ld. 1. oldal) rögzített személyek részére küldheti meg.

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által megadott címre. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra kivéve, ha Ön ezt másként kéri.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt.

Ön jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), illetőleg jogellenes adatkezelés miatt választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat. A tiltakozással kapcsolatban hozott döntés megtámadása iránti pert a döntés közlésétől, illetve az arra nyitva álló határidő utolsó napjától számított 30 napon belül indíthatja meg. Az adatkezelési szabályok megsértéséből fakadó vagyoni kárai miatt Ön kártérítést, nem vagyoni kárai miatt pedig sérelemdíjat érvényesíthet bírósági úton.

7. Hatály

Tájékoztatjuk Önt, hogy jelen tájékoztatót időről-időre frissítjük. Frissítés esetében e-mail-ben értesítjük Önt, és az aktuális tájékoztató teljes szövegét közzétesszük.

Jelen Adatkezelési tájékoztató ezen változatát 2021 október 14-én adtuk ki.

 

 

Korax tartalom lábléc